Domažlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

V návaznosti na Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí zveřejněný pozvolný plán návratu do běžného života obnovuje od pondělí 4. května 2020 Rodinná poradna Domažlice poskytování osobních konzultací odborného sociálního poradenství.

30. 4. 2020: RODINNÁ PORADNA DOMAŽLICE  na adrese Baldovská 583 v Domažlicích OD PONDĚLÍ 4. května 2020 obnovuje poskytování osobních konzultací při poskytování  odborného sociálního poradenství. PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE ZDE.  (28.63 kB)

Na pracovníky Rodinné poradny Domažlice se můžete obrátit  telefonicky nebo elektronicky na těchto kontaktech:

Baldovská 583
344 01 Domažlice
Telefon: +420 412 740
e-mail: poradna@cssdomazlice.cz

poskytovaná služba - ambulantní: odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách

vedoucí poradny - PhDr. Stanislav Volák 
Telefon: +420 379 412 741
E-mail: poradna@cssdomazlice.cz

sociální pracovnice - Janka Šmirklová
Telefon: +420 379 412 740
mobil: +420 773 745 771
E-mail: smirklova@cssdomazlice.cz

O nás - Rodinná poradna Domažlice, psychologická poradna

 • služby poradny jsou bezplatné.

Rodinná poradna Domažlice sídlí v Domažlicích v Baldovské ulici čp. 583, kam byla na přelomu měsíců listopad a prosinec roku 2011 přestěhována z Branské ulici číslo 5.
Poradna se nachází v přízemí  zrekonstruované a nově vybavené budovy čp. 583 v Baldovské ulici v Domažlicích (vpravo od hlavního vchodu) a pro svou činnost má pět místností, z nichž jedna, s terapeutickým lůžkem pro klienty,  je určena k psychoterapii.  V poradně pracují dva zaměstnanci, jedna sociální pracovnice a jeden psycholog, který je zároveň vedoucí poradny.

Hlavní činností Rodinné poradny Domažlice je poskytování odborného sociálního poradenstvípodle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  v platném znění. Tato činnost je registrována podle zákona o sociálních službách. K této činosti vydal v roce 2007 Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutí o registraci sociálních služeb podle zákona o sociálních službách . Akuální rozhodnutí o registraci sociálních služeb podle zákona o sociálních službách vydal Krajský úřad Plzeňského kraje v roce 2017. Další činností  Rodinné poradny Domažlice je od 1.1.2013 zajištění  přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, pro Krajský úřad Plzeňského kraje, tj. pro zřizovatele organizace, jejíž je Rodinná poradna Domažlice součástí. K této činnosti vydal  v roce 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutí o pověření k výkonu činnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, které je změněno aktuálním pověřením k výkonu činností podle zákona o sociálně-právní ohraně dětí vydaným v roce 2019. 

Činnost: Odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách

Rodinná poradna je především využívána rodinami se vztahovými a výchovnými problémy, nezaměstnanými, lidmi trpícími neurotickými problémy a depresemi, zdravotně postiženými a sociálně oslabenými osobami.
Významnou část klientely tvoří mladí lidé a mládež v adolescenčním věku. Mladí lidé se přicházejí do poradny poradit o tom, jakou střední či vysokou školu by měli volit a chtějí také prodiskutovat své pozitivní i negativní vlastnosti. Seriózní odpověď na výše položené otázky je možná jen tehdy, pokud mládež podstoupí v poradně psychologické vyšetření pomocí testů.
Poradna spolupracuje s okresním soudem, úřadem práce, OSPODem, výchovnými poradci na školách, odbornými a praktickými lékaři a mnoha zdravotnickými zařízeními, pro které zpracovává psychologická vyšetření.

Cílová skupina při činnosti odborné sociální poradenství:

 • Služby poradny jsou nabízeny především obyvatelům Domažlického okresu, obyvatelům Plzeňského kraje, popřípadě obyvatelům ČR, kteří jsou starší než 16 let. Služby dětem mladším než 16 let jsou poskytovány na žádost rodičů. 
 • Služby poradny jsou poskytovány jednotlivcům, párům a rodinám nacházejícím se v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.
 • Služby poradny jsou poskytovány žadatelům o náhradní rodinnou péči, kteří jsou zaevidováni do evidence spisů poradny.

Především jde o:

 1. Rodiny (rodiče, osvojitelé, pěstouni, děti, mladiství), kde jsou problémy mezi rodiči a dětmi (například po rozvodu), kde jsou problematické vztahy dětí s vrstevníky, kde rodinu zatěžuje problematika zdravotně postiženého dítěte či jsou v rodině závažné dysfunkce (útěky dítěte z domova, zneužívání či týrání dítěte). Na žádost rodičů je také prováděno psychologické vyšetření, které je zaměřeno na zjištění vhodné životní orientace dětí (na výběr vhodné školy) a na řešení výchovných problémů v rodině.
 2. Páry (manželské i nesezdané), kde dochází ke krizi v partnerském vztahu, kde nastává rozvodová či porozvodová situace, kde někdo z členů páru je nezaměstnaný, trpí nějakým druhem závislosti, nebo kde dochází k mezigeneračním konfliktům.
 3. Jednotlivce, kteří mají neurotické či depresivní problémy, kteří mají potíže při navazování partnerských vztahů, kteří jsou nezaměstnaní či trpí poruchou sebehodnocení. Na žádost jednotlivce je také prováděno psychologické vyšetření, které je zaměřeno na zjištění vhodné životní orientace (na výběr vhodné školy či vhodného zaměstnání).

Posláním poradny při poskytování odborného sociálního poradenství je:

 • Poskytovat sociální služby v oblasti manželského, rodinného, psychologického a sociálního poradenství.
 • Přispívat a všemi psychologickými prostředky pomáhat vytvářet v rodinách příznivé emočně naplněné vztahy, odrážející se kladně zejména v harmonickém vývoji dětí.
 • Podílet se na sociálním začleňování osob, nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.
 • Poskytovat manželům, rodinám i jednotlivcům odbornou a psychologickou pomoc při řešení problémů v partnerských, rodinných a mezilidských vztazích.
 • Pomáhat při nalézání řešení sociálních i osobních krizí klientů.

Pracovní doba Rodinné poradny Domažlice pro poskytování odborného sociálního poradenství je:

 • Pondělí: od 8:00 do 18:00
 • Úterý: od 8:00 do 16:00
 • Středa: od 8:00 do 18:00
 • Čtvrtek: od 8:00 do 16:30
 • Pátek: od 8:00 do 14:00

Činnost: Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči podle zákona o sociálně- právní ochraně dětí

Od roku 2013 zajišťuje Rodinná poradna Domažlice  pro Krajský úřad Plzeňského kraje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  

Jde o:

 • přípravu žadatelů o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu (žadatelé o NRP), tj osob, které podaly obecnímu úřadu s rozšířenou působností žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu
 • přípravu dětí žijících v rodině žadatelů o NRP

Cílem přípravy žadatelů o NRP je:

 • poskytnout žadatelům přístupnou a pozitivní formou dostatek odborných informací o specifikách náhradní  rodinné péče a umožnit žadatelům utvářet si konkrétní představu o budoucím fungování jejich rodiny v souvislosti s příchodem „nevlastního“ dítěte

Cílová skupina přípravy žadatelů o NRP:

Příprava je zajišťována jen pro žadatele o NRP určené Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Krajský úřad Plzeňského kraje sestavuje pro Rodinnou poradnu Domažlice seznam žadatelů o NRP. V seznamu jsou uvedeny všechny osoby, na které se příprava vztahuje, tj. žadatel,  jeho partner a  děti žijící v rodině žadatelů o NRP.

Příprava není zajišťována pro jiné  žadatele o NRP, než které Krajský úřad Plzeňského kraje  určil.

Zásady činnosti při zajištění přípravy žadatelů o NRP:

Osoby zajišťující a provádějící přípravu žadatelů o NRP při své činnosti vždy:

 • svým jednáním a svými postupy dbají na zájem a blaho dítěte
 • vnímají potřeby dětí a s přihlédnutím k věku dítěte respektují jeho názor
 • respektují soukromí
 • berou ohled na právo rodičů nebo jiných zákonných zástupců a dětí na rodičovskou výchovu a péči
 • postupují v souladu s Etickým kodexem svého zaměstnavatele

Podrobnosti o přípravě žadatelů o NRP se dozvíte v těchto dokumentech:

 1. Otázky a odpovědi k přípravě náhradní rodinné péče (dále jen přípravě NRP)  V tomto dokumentu fungují odkazy na podrtžená slova, která Vám ukáží další jiné dokumenty. Některé z těchto jiných dokumentů najdete v záložce "Dokumenty ke stažení".
 2. Schéma průběhu přípravy NRP
 3. Cesta od podání žádosti k vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů
 4. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči

Více informací o NRP (adopci, pěstounech a pěstounech na přechodnou dobu) se dozvíte na webových stránkách:

 • Ministersva práce a sociálních věcí ČR: u odkazu Rodina najedete ucelené informace o sociálně-právní ochraně dětí. Adresa je: http://www.mpsv.cz/cs/4
 • našeho zřizovatele Krajského úřadu Plzeňského kraje na této adrese: http://pestouni.plzensky-kraj.cz/

V budově čp. 583 v Baldovské ulici v Domažlicích  kromě  Rodinné poradny Domažlice najdete ředitelství celé organizace Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace (v 1. patře nad prostory Rodinné poradny Domažlice) a domov pro seniory, tj. pobytovou službu pro 133 seniorů, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby. 

BUDOVU NA ADRESE BALDOVSKÁ 583 UVNITŘ si můžete prohlédnout zde

Kontakt:

Rodinná poradna Domažlice
Baldovská 583
344 01 Domažlice
 

vedoucí poradny - PhDr. Stanislav Volák 
Telefon: +420 379 412 741
E-mail: poradna@cssdomazlice.cz

sociální pracovnice - Janka Šmirklová
Telefon: +420 379 412 740
mobil: +420 773 745 771
E-mail: smirklova@cssdomazlice.cz