Get Adobe Flash player

Úvod

 

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

 

Hlavní účel

Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 


Předmět činno
sti

1. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb - domov pro seniory, které v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

2. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb – domov se zvláštním režimem, které v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


3. Příspěvková organizace poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

4. Příspěvková organizace poskytuje odborné sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Příspěvková organizace zajišťuje v souvislosti v poskytováním odborného sociálního poradenství tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti apomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 


5. Příspěvková organizace poskytuje v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ošetřovatelskou, popřípadě rehabilitační péči osobám, kterým poskytuje pobytové sociální služby, postřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

 

6. Příspěvková organizace může jako poskytovatel sociálních služeb poskytovat fakultativní činnosti. Fakultativní činností se rozumí:

- činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované cílové skupině

- činnost poskytovatele ve vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu na základní činnosti

- činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci, odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející sociálnímu vyloučení

- činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele

- činnost, kterou v daném místě nelze zajisti běžně dostupnou veřejnou službou

- činnost, za níž je klientovi účtována úhrada v maximální výši rovnající se nákladu  na provedení činnosti, tj. bez zisku

 

7. Příspěvková organizace může realizovat prodej výrobků vznikajících v rámci sociálně terapeutických, popřípadě aktivizačních činností organizace. 


8. Příspěvková organizace plní další povinnosti, které jí stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

9. Příspěvková organizace zajišťuje pro Krajský úřad Plzeňského kraje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k příjetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu, přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy, a to dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 


Vnitřní uspořádání celé organizace znázorňuje Organizační schéma CSS zde

 

 

 

 

Chcete nám napsat? 

Můžete využít tento odkaz