Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Domažlice
Centrum sociálních služeb
Domažlice

spěchá

Do Domova Černovice hledáme sociální/ho pracovnici/pracovníka a dále pracovnici/pracovníka v sociální službách - volnočasové aktivity. Bližší informace viz sekce volná pracovní místa nebo aktuality.

otázky a odpovědi k přípravě NRP

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Baldovská 583, Domažlice


Rodinná  poradna Domažlice                        

Baldovská 583, 344 01 Domažlice                             

pevná linka: 379 412 740                                                     

mobil: 773 745 771                                                     

e-mail: smirklova@cssdomazlice.cz

OTÁZKY A ODPOVĚDI K  PŘÍPRAVĚ  NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

(dále jen přípravě NRP)

Aktuální počet otázek a odpovědí: 21

Otázka č. 1:

Co je příprava NRP, musím ji absolvovat, kdo ji zajišťuje?

Odpověď č. 1:

Žadatel o zařazení do evidence  žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu je povinen se účastnit  odborné přípravy. Tato povinnost vyplývá ze zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Pro Krajský úřad Plzeňského kraje tuto přípravu zajišťuje na základě tohoto aktuálního pověření organizace Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem v Domažlicích, Baldovská čp. 583.

Všichni (zaměstnanci a externí pracovníci), kteří zajišťují a provádějí přípravu žadatelů o NRP se řídí těmito základními zásadami:

• svým jednáním a svými postupy dbají na zájem a blaho dítěte

• vnímají potřeby dětí a s přihlédnutím k věku dítěte respektují jeho názor

• respektují soukromí

• berou ohled na právo rodičů nebo jiných zákonných zástupců a dětí na rodičovskou výchovu a péči

• postupují v souladu s Etickým kodexem svého zaměstnavatele

 

Otázka č. 2:

Co je cílem přípravy NRP?

Odpověď č. 2:

Cílem přípravy NRP je poskytnout žadatelům přístupnou a pozitivní formou dostatek odborných informací o specifikách náhradní rodinné péče a umožnit žadatelům utvářet si konkrétní představu o budoucím fungování jejich rodiny v souvislosti s příchodem „nevlastního“ dítěte.

 

Otázka č. 3:

Kdo má na starosti organizaci přípravy NRP?

Odpověď č. 3:

Organizaci přípravy NRP za pověřenou organizaci Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem v Domažlicích, Baldovská čp. 583 zajišťuje její zařízení Rodinná poradna Domažlice.

Najdete nás podle tohoto plánku cesty do Baldovské čp. 583 v Domažlicích.

 

Otázka č. 4:

Jak dlouhá je příprava NRP?

Odpověď č. 4:

Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí stanovený časový rozsah přípravy NRP činí:

  • Nejméně 48 hodin u žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči
  • Nejméně 72 hodin u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu
  • Méně než 48 hodin u žadatelů, kteří přípravu již jednou dokončili (Krajský úřad Plzeňského kraje snížil na 4 hodiny)
  • U dětí se přípravy provádí přiměřeně vzhledem k jejich věku, rozumové vyspělosti a v nezbytném rozsahu (Krajský úřad Plzeňského kraje určil na 4 hodiny)

 

Otázka č. 5:

Kdo se přípravy NRP účastní?

Odpověď č. 5:

Seznam všech osob, pro které připravíme a zajistíme přípravu NRP, zpracovává Krajský úřad Plzeňského kraje. Pro jiný krajský úřad přípravu nezajišťujeme. Do přípravy NRP mohou být zařazeni partneři žadatelů, děti a další osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti. Rodinná poradna Domažlice obdrží od Krajského úřadu Plzeňského kraje jmenný seznam a kontakty účastníků přípravy NRP. První kontakt mezi Rodinnou poradnou Domažlice a žadatelem je telefonický.

 

Otázka č. 6:

Jaká jsou témata  přípravy NRP?

Odpověď č. 6:

Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny stanovuje vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

 

Otázka č. 7:

Kdo mě s tématy přípravy NRP seznámí?

Odpověď č. 7:

V průběhu přípravy se seznámíte s lektorským týmem složeným z psychologů, lékařů a pěstounů s bohatými zkušenostmi a praxí.

 

Otázka č. 8:

Jak příprava NRP probíhá?

Odpověď č. 8:

Příprava NRP probíhá ve skupinách (tzv. běh), které sestavuje Krajský úřad Plzeňského kraje. Maximální počet osob ve skupině je 20 dospělých fyzických osob, tj. 20 členná skupina žadatelů se svými partnery.  Do počtu osob nejsou zahrnuty děti žadatelů, které se přípravy NRP účastní. Ve skupině mohou být jak žadatelé o adopci, tak o pěstounskou péči včetně pěstounské péče na přechodnou dobu. Žadatelé, kteří přípravu již jednou dokončili (tzv. druhožadatelé), jsou v samostatné skupině.

Příprava NRP v rozsahu 48 hodin je stejná pro všechny žadatele, tj. pro žadatele o adopci,  pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu,  a probíhá o 3 víkendech (každý víkend 16 hodin za 2 dny). Příprava žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu pokračuje dalšími 24 hodinami v Plzni.

Příprava dospělých je graficky znázorněna v tomto schématu  průběhu přípravy NRP.

 

Otázka č. 9:

Proč 48 hodin přípravy NRP je o víkendech?

Odpověď č. 9:

Při konání přípravy NRP v pracovních dnech by si zaměstnaný žadatel a jeho partner museli u zaměstnavatele vyjednat volno (čerpat dovolenou, napracovat fond pracovní doby nebo jinak).

Dalším důvodem, proč příprava probíhá o víkendech, je časové vytížení lektorů. Lektoři nejsou našimi kmenovými zaměstnanci  a nejdostupnější jsou právě o víkendech. 

 

Otázka č. 10:

Jak a kdy se dozvím termín a místo konání přípravy NRP?

Odpověď č. 10:

Pro každou skupinu žadatelů (tzv. běh) Rodinná poradna Domažlice připraví a žadatelům

e-mailem zašle rozvrh přípravy NRP. V rozvrhu přípravy jsou uvedeny tyto údaje:  datum a den konání, čas (od - do), místo konání s adresou a názvem organizace, kontakt (jméno a příjmení, pevná linka, mobil a e-mail) na osobu, na kterou se žadatel může  obrátit se svými dotazy, jméno a příjmení lektora, počet hodin přípravy NRP daného běhu a kolik hodin z této přípravy je už v tomto rozvrhu stanoveno.

Rozvrh žadatel obdrží e-mailem zpravidla měsíc před prvním datem konání, nejpozději 10 dní před začátkem přípravy.  Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu obdrží další termíny v celkovém rozsahu 24 hodin e-mailem s dostatečným časovým předstihem. Naším cílem je žadatelům co nejdříve sdělit první víkend konání přípravy NRP.

 

Otázka č. 11:

Kdy se přípravy NRP účastní děti žadatelů o NRP?

Odpověď č. 11:

Zda se přípravy žadatelů NRP účastní i děti žijící ve společné domácnosti, určuje Krajský úřad Plzeňského kraje. Přípravy NRP se nemusí účastnit všechny děti žijící ve společné domácnosti žadatele NRP. Rodinná poradna Domažlice připravuje a zpracovává rozvrh přípravy ke konkrétnímu seznamu účastníků přípravy NRP, který zaslal krajský úřad. Na tomto seznamu jsou uvedeni všichni účastníci, kteří jsou povinni se účastnit přípravy NRP, tj. i děti, pro které Rodinná poradna Domažlice připraví samostatný rozvrh přípravy.

Protože podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se příprava dětí provádí přiměřeně vzhledem k jejich věku a rozumové vyspělosti, provádí přípravu různí lektoři pro určitou věkovou skupinu děti (mladší a starší děti).  Příprava starších dětí   probíhá v Plzni u jiného lektora než příprava mladších dětí v Plzni. Děti žijící ve společné domácnosti jsou v přípravě společně, tj. příprava u mladšího i staršího dítěte proběhne najednou na jednom místě u stejného lektora.

Příprava dětí žadatelů v rozsahu 4 hodin je realizována v Plzni v průběhu jednoho dne.  

 

Otázka č. 12:

Jaký je další postup, když mi termín konání přípravy NRP nevyhovuje?

Odpověď č. 12:

Příprava NRP v rozsahu 48 hodin je společná pro všechny žadatele (adopce, pěstoun a pěstoun na přechodnou dobu) a probíhá ve 3 víkendech, které na sebe vzájemně navazují. To znamená, že pokud se nemohu zúčastnit prvního víkendu, musím počkat na další skupinu (tzv. běh) přípravy NRP. Pokud jsem se zúčastnil(a) prvního víkendu, ale nemohu se zúčastnit o druhém víkendu, musím počkat na další běh přípravy NRP a v tomto dalším běhu se nezúčastním prvního víkendu (ten jsem již absolvoval(a)), ale v přípravě NRP pokračuji druhým víkendem, atd. Odlišnosti mohou nastat u žadatelů pěstounů na přechodnou dobu, kdy část přípravy NRP probíhající v Plzni, může být před 2. víkendem přípravy NRP v rozsahu 48 hodin.  

V kalendářním roce je maximálně 5 běhů.

 

Otázka č. 13:

Mohu se z přípravy NRP omluvit?

Odpověď č. 13:

Pokud se přípravy NRP v termínech uvedených v rozvrhu přípravy  nemůžete zúčastnit, je nutné se co nejdříve omluvit přímo kontaktní osobě uvedené v rozvrhu přípravy. Omluvu můžete zaslat e-mailem, SMS zprávou nebo telefonicky. 

 

Otázka č. 14:

Co se stane, když se přípravy NRP vůbec nezúčastním (ani v dalším termínu)?

Odpověď č. 14:

Podle zákona Vás může krajský úřad vyřadit z evidence žadatelů. Váš písemný souhlas s  účastí na odborné přípravě k přijetí dítěte do rodiny vyjadřujete již podpisem žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu.

 

Otázka č. 15:

Kolikrát se budu účastnit přípravy, když jsem si podal (a) žádost o adopci a také o pěstounství?

Odpověď č. 15:

Žadatel, který žádá o osvojení nebo pěstounství, se přípravy účastní jen jednou.

 

Otázka č. 16:

Mohu si v průběhu přípravy rozšířit žádost o další možnost (např. k adopci přidat pěstounství)?

Odpověď č. 16:

V průběhu přípravy je možné si žádost rozšířit pouze na možnosti adopce a pěstounství. O rozšíření žádosti se obraťte na příslušný městský úřad, na který jste podávali původní žádost, nebo na příslušný krajský úřad.  Při rozšíření žádosti se přípravy účastníte jen jednou, protože příprava je společná pro všechny žadatele.

Rozšíření již podané žádosti o adopci nebo pěstounství na pěstounství na přechodnou dobu nelze, je nutné si podat novou žádost na příslušném městském úřadu.

 

Otázka č. 17:

Co všechno mám při průběhu přípravy NRP zajištěno?

Odpověď č. 17:

Na prvním termínu (sobota v prvním víkendu v Domažlicích) obdržíte blok a propisku, které Vám pro průběh přípravy NRP postačí. 

V průběhu přípravy máte u nás zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, minerální voda, sušenka).

 

Otázka č. 18:

Co si musím zajistit, co budu potřebovat v průběhu přípravy NRP?

Odpověď č. 18:

Ve dnech, kdy probíhá příprava, si musíte zajistit volno u zaměstnavatele, dopravu do místa konání přípravy uvedeného na rozvrhu, popř. ubytování v místě konání 2 denní přípravy, hlídání dětí, hlídání domácích mazlíčků a další ve Vaší domácnosti obvyklé činnosti.

V průběhu přípravy nebudete potřebovat žádné speciální pomůcky.

Podle svého vlastního uvážení si zvolte pro Vás pohodlný oděv, pohodlnou obuv (přezůvky nejsou vyžadovány) a svačinu nebo jídlo na celý den (na oběd si budete moci zajít).

O potřebě ostatních pomůcek (např. polštářek, karimatka) podle potřeby lektorů Vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

 

Otázka č. 19:

Jak dlouho trvá příprava NRP?  Za jak dlouho je hotová, co je výsledkem, co dál?

Odpověď č. 19:

Nelze jednoznačně určit dobu trvání přípravy NRP. Záleží na časovém vytížení lektorů, kteří nejsou našimi kmenovými  zaměstnanci. U žadatelů pěstounů na přechodnou dobu dále záleží na termínech 24 hodin v  Plzni.

Výsledkem přípravy je vypracování písemné závěrečné zprávy na každého žadatele. Závěrečnou zprávu vypracovává jeden z lektorů podle podkladů od všech lektorů, kteří se podíleli na celém zákonem určeném rozsahu přípravy.  Originál závěrečné zprávy obdrží od Rodinné poradny Domažlice Krajský úřad Plzeňského kraje.

Rodinná poradna Domažlice pro každého žadatele (tj. každou fyzickou osobu), který se účastnila přípravy, vyhotoví potvrzení o absolvování přípravy. Toto potvrzení obdržíte na Krajském úřadu Plzeňského kraje při projednávání závěru z přípravy.

Absolvování přípravy je jen jednou z položek potřebných k odbornému posouzení žadatelů o NRP. Toto posouzení podle § 27 zákona o sociálně-právní ochraně dětí provádí krajský úřad, který Vás, žadatele, s výsledkem odborného posouzení seznámí. Po odborném posouzení krajský úřad vydává rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o NRP.

Cesta od podání žádosti do vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů je graficky znázorněna v tomto schématu.

 

Otázka č. 20:

Mohu si na tuto činnost, tj. na přípravu žadatelů o NRP, stěžovat?

Odpověď č. 20:

Ano, na průběh přípravy žadatelů si můžete stěžovat. Kdo, komu, jakým způsobem a jak jsou stížnosti evidovány a vyřizovány najdete v těchto Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností na přípravu žadatelů o NRP.

 

Otázka č. 21:

Musí tato činnost, tj. příprava žadatelů o NRP, probíhat podle nějakých pravidel (standardů)?

Odpověď č. 21:

Pro přípravu žadatelů o NRP je stanoven obsah standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí v příloze č. 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Kvalita poskytování sociálně právní ochrany stanovená těmito standardy je podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, předmětem inspekce.

Informace, které mají být podle těchto pravidel (standardů) zveřejněny najdete:

-   právě v tomto dokumentu formou otázek a odpovědí

-  našich webových stránkách vwww.cssdomazlice.cz u Rodinné poradny Domažlice.

Písemná forma zveřejněných, ale i dalších dokumentů vypracovaných pro naplnění standardů je k dispozici v kanceláři Rodinné poradny Domažlice a u ředitelky organizace.

Chybí Vám tu nějaké informace?

Další otázky nám můžete zaslat nebo sdělit na tyto kontaktní údaje:

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Baldovská 583, Domažlice


Rodinná  poradna Domažlice                        

Baldovská 583, 344 01 Domažlice                             

pevná linka: 379 412 740                                                     

mobil:          773 745 771                                                     

e-mail:         smirklova@cssdomazlice.cz

Rodinná poradna Domažlice

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 13 °C
středa 19. 6. slabý déšť 22/14 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/11 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 22/14 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Facebook

Facebook


nahoru